Aktualności

 

 1460x616

 

BON ENERGETYCZNY

 

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859) wprowadza nowe świadczenie – BON ENERGETYCZNY.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski można będzie składać w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Bon energetyczny będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższa kwota bonu będzie przysługiwała gospodarstwom domowym, gdzie główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Bon energetyczny przysługuje osobie:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2500 zł oraz
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę;
 • w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę – bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Uwaga, w przypadku, gdy wysokość bonu energetycznego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać:

 1. w wersji papierowej w siedzibie OPS w Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19, 
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania bonu energetycznego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wysokość bonu energetycznego:

 • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB)  bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

 

WNIOSEK

 

***

 

10074

 

Dnia 11 lipca 2024 r. (czwartek)

w godz. 13:00 – 15:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
będzie wydawał artykuły spożywcze

otrzymane z Wielkopolskiego Banku Żywności,
którym niebawem upływa termin przydatności do spożycia,
ale są pełnowartościowe pod względem spożywczym.

Żywność wydawana będzie w bocznym wejściu
przy starej kuchni w Pałacu.

***

 

10074

 

Dnia 8 maja 2024 r. (tj. środa)

w godz. 9:00 – 11:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
będzie wydawał artykuły spożywcze

otrzymane z Wielkopolskiego Banku Żywności,
którym niebawem upływa termin przydatności do spożycia,
ale są pełnowartościowe pod względem spożywczym.

Żywność wydawana będzie w bocznym wejściu
przy starej kuchni w Pałacu.

***

 

10074

 

Dnia 19 czerwca 2024 r. (tj. środa)

w godz. 9:00 – 11:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
będzie wydawał artykuły spożywcze

otrzymane z Wielkopolskiego Banku Żywności,
którym niebawem upływa termin przydatności do spożycia,
ale są pełnowartościowe pod względem spożywczym.

Żywność wydawana będzie w bocznym wejściu
przy starej kuchni w Pałacu.

***

 

 

W dniu 2 maja 2024 r. (tj. w czwartek)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
będzie czynny do godz. 13:00

 

***

Początek strony