Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę
i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych
w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

    Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

    Dodatek jest wypłacany 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

 

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

I. Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem;

5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

II. Spełnienie kryterium dochodowego

    Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym.

    Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.).

Od 9 lutego 2023 r. kryterium dochodowe wynosi 2 538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

 

III. Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza:

- dla 1 osoby 35 m2 + 30% = 45,5m2

- dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52,0m2

- dla 3 osób 45 m2 + 30% = 58,5m2

- dla 4 osób 55 m2 + 30% = 71,5m2

- dla 5 osób 65 m2 + 30% = 84,5m2

- dla 6 osób 70 m2 + 30% = 91,0m2

    W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

    W przypadku gospodarstw domowych dwuosobowych lub większych normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub taka, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

    W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy przeprowadza się wywiad środowiskowy. W ramach tego wywiadu ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego zobowiązany jest złożyć oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, w tym szczegółowe dane dotyczące posiadanych nieruchomości, ruchomości oraz zasobów pieniężnych, co pozwala na ocenę stanu majątkowego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

 

    Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje, jeżeli:

1. występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest inna niż wykazana w deklaracji.

    Podstawą wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego jest także odmowa złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o stanie majątkowym.

Początek strony