Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

Rada gminy w drodze uchwały określa, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania.

 

Koszt ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dn. 29.03.2011 r i wynosi on 17,00 zł/godz.

Początek strony