Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej.

Karta przysługuje członkom rodziny wielodzietnej: rodzicom/ małżonkom/ opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Do członków rodziny w przypadku ubiegania się o Wielkopolską Kartę Rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dzieci.

Prawo do korzystania z Programu Wielkopolskiej Karty Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Rodzice, którzy nabyli prawo do posiadania WKR stają się jej posiadaczami bezterminowo. Ważność karty przysługującej dzieciom to 24 miesiące.

Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej rops.poznan.pl

Dokumenty(oryginały lub odpisy) wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

  • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY

Wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w tutejszym
Ośrodku Pomocy Społecznej w biurze nr 7

Początek strony