Nabór kandydatów
NA OPIEKUNKÓW PRAWNYCH
dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

 

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką przez wskazanego kandydata.

   

    Swoją kandydaturę należy zgłosić do tutejszego Ośrodka w formie papierowej na adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wrzesińska 19,

62-320 Miłosław

 

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • zgłoszenie, stanowiące zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kim jest osoba całkowicie ubezwłasnowolniona?

 

    Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona to taka, która nie jest w stanie sama kierować swoim postępowaniem na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych (w szczególności przez alkoholizm lub narkomanię). Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np. podarować lub sprzedać swojego majątku, nie może nabywać wartościowych przedmiotów, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może także przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu.

    Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona może samodzielnie dokonać jedynie drobnych czynności, są to w szczególności sprawy życia codziennego, np. bieżące zakupy, korzystanie z usług fryzjerskich itp.

    Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby podopieczny miał zapewnioną opiekę lekarską, by nie szkodził sobie i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

 

Kto może zostać opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

 

    Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie sąd ustanawia opiekuna. Opiekunem powinien być w pierwszej kolejności któryś z rodziców lub małżonek osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Dopiero, gdy nie ma innej możliwości można ustanowić opiekunem inne osoby.

    Opiekunem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

    Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

 

Wynagrodzenie

 

    Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

    Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

    Opiekun ustanowiony przez sąd jest obowiązany wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro osoby pozostającej pod opieką i interes społeczny, podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego.

 

 

 

***

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Miłosławiu

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ds. świadczenia wychowawczego

 

 

1. Nazwa i adres jednostki :

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wrzesińska 19
62-320 MIŁOSŁAW

2. Wymagania niezbędne (formalne):

1) obywatelstwo polskie

2) wykształcenie wyższe w kierunku administracja, prawo, ekonomia

3) nieposzlakowana opinia

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość przepisów z zakresu

- ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 )

- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego   2016r.w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze ( Dz. U. z 2016 r., poz. 214 )

- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 212)

- ustawy o samorządzie gminnym

2) umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem

3) odpowiedzialność, komunikatywność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczenia wychowawczego;

2) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z wymaganymi dokumentami, pozyskiwanie dokumentów z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego;

3) weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego;

5) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczenia wychowawczego;

6) prowadzenie ewidencji wniosków;

7) sporządzanie decyzji zmieniających lub wstrzymujących wypłatę świadczeń;

8) przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu;

9) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych;

10) sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczenia wychowawczego;

11) archiwizacja akt ze stanowiska pracy, zgodnie z rzeczowym wykazem akt;,

12) użytkowanie systemu informatycznego oraz poczty elektronicznej; 

13) znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office).

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w pełnym wymiarze czasu pracy

2) praca biurowa w siedzibie Ośrodka

3) praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń technicznych

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny
2) życiorys (CV) -  z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4) kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, opinie, referencje, uprawnienia                    

5) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
6) oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”.

7. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19, pokój Nr 8 lub przesłać na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze”.
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 marca 2016 roku do godz. 15.00. (decyduje data wpływu do OPS)
Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu zastrzega , że aplikacje nie zakwalifikowane do rozstrzygnięcia naboru po upływie okresu 3 miesięcy od złożenia, zostaną zniszczone.

Wszelkie informacje o naborze będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Ośrodka 
www.opsmiloslaw.pl

Informacje o wynikach naboru będą upowszechnione na tablicy ogłoszeń w Ośrodku i na stronie internetowej Ośrodka  www.opsmiloslaw.pl

8. Informacje uzupełniające

Rekrutacja na stanowisko prowadzona jest w 3 etapach:

    1) analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

    2) pisemny test sprawdzający wiedzę z dziedzin określonych w pkt 3.1.

    3) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami , którzy uzyskają najlepsze wyniki w 2 etapie rekrutacji

 

Warunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

 

Zawarcie umowy na czas nieokreślony będzie poprzedzone umową na czas określony.

 Teresa ZMUDA

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miłosławiu

Początek strony